3. aug, 2015

Om barnmisshandel.

I Sverige har vi en lag som säger att föräldrar och andra vuxna inte får slå ett barn. Trots det har nästan vart sjunde barn någon gång blivit slaget av en vuxen. Vi på B K R O Barn kämpar för att alla barn ska få växa upp utan att bli utsatta för våld.

Barnmisshandel förekommer i alla socialgrupper, på landsbygden såväl i storstäderna, i svenskfödda familjer och i familjer som invandrat från ett annat land.

Orsakerna till att en förälder slår sitt barn kan vara många: trötthet, besvärliga barn, påfrestningar i relationen till sin partner, dålig ekonomi eller stress.

Dessa orsaker kan vara en förklaring, men duger aldrig någonsin som ursäkt.

Allt våld mot barn måste motverkas

Vi på B K R O Barn kämpar för att samhället ska agera för att motverka alla former av våld och övergrepp mot barn.

Det måste finnas förebyggande insatser för att förhindra att barn utsätts för våld samt ett välutvecklat socialt skyddsnät inom såväl rättsväsende som socialtjänst.

Vi arbetar också för att stärka barnets ställning i rättsprocessen. Vi driver till exempel att Barnahus ska finnas på alla ställen i landet.

I Barnahus samverkar de myndigheter som behöver ha kontakt med ett barn som utsatts för övergrepp under samma tak. De utreder brottet mot barnet och vilka behov barnet har i en gemensam, barnanpassad lokal för att följderna av brottet ska bli så lindriga som möjligt för barnet.

Vi anser också att det är oerhört viktigt att vuxna tar ansvar för den situation utsatta barn befinner sig i. Detta kan göras genom stöd till barnet, hela familjen eller genom att slå larm till polis eller socialtjänst. Det kan också handla om att man som förälder söker hjälp för att förändra sitt beteende.