19. jun, 2015

Att leva som barn och flykting i Sverige

Alla barn som bor i Sverige ska ha samma rättigheter. Det gäller även ett barn som har kommit till Sverige som flykting och sökt asyl här, antingen tillsammans med sin familj eller som ensamkommande barn.

 

Flicka 12 år

 

Rättigheter för barn som söker asyl

För barn som söker asyl i Sverige och som befinner sig i asylprocessen, antingen de kommer tillsammans med sina föräldrar eller de kommer ensamma, finns det en del bestämmelser som kan vara bra att känna till. Både för barnets föräldrar och för andra vuxna.

 • Barn som söker asyl i Sverige har rätt till hälso-, tand- och sjukvård precis som alla andra barn.
 • Barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i förskola, grundskola och gymnasium precis som alla andra barn.
 • Alla som söker asyl i Sverige har rätt till en individuell prövning av sin asylansökan. Det gäller även barn som tillhör en familj som söker asyl i Sverige.
 • Ensamkommande asylsökande barn har rätt till en god man när de anländer till Sverige. Det är en person som ska ta tillvara barnets intressen när föräldrarna inte kan göra det.
 • Ensamkommande barn har rätt till ett offentligt biträde. Det är en advokat eller jurist som hjälper barnet under prövningen av asylansökan.
 • Ensamkommande barn har rätt att komma till tals och rätt till en individuell prövning av sin asylansökan.

Pojke 16 år

 

Stöd och hjälp

Föräldrar är oftast de personer som känner sitt barn bäst och som kan stödja barnet bäst. För ett ensamkommande asylsökande barn måste andra vuxna bli det stödet, till exempel du som har blivit utsedd som god man åt barnet, eller du som möter barnet i ett boende för just dessa barn eller du som träffar barnet i skolan.

Även du som är förälder och har kommit till Sverige tillsammans med ditt barn kan vilja att andra än du själv ska stödja ditt barn. Det tar tid innan man lär sig ett nytt språk. Du kan må dåligt själv efter allt som ligger bakom er flykt till Sverige.

Alla barn mår bra av närhet till sina föräldrar och andra vuxna som är viktiga för barnet, känna trygghet i tillvaron, regelbundna mat- och sovvanor, en bra skola och en fritid som är stimulerande.

Att vara flykting i ett främmande land ställer föräldraskapet på prov. Utan kunskap om hur Sverige fungerar och utan kunskaper i det svenska språket är det inte lätt att i alla situationer hjälpa sitt barn. Om du har lärt känna ett barn och en familj som befinner sig i en sådan situation kan ditt stöd och din hjälp till det barnet och den familjen betyda hur mycket som helst för deras tid i Sverige, oavsett om den tiden blir kort eller lång.

Flyktingbarn har många gånger varit med om svåra upplevelser. De grundläggande behov som alla barn har, blir extra viktiga för ett barn som har levt i en familj på flykt.  Om du som är god vän med barnet och barnets familj eller är en lärare eller på annat sätt har kontakt med ett barn med flyktingbakgrund, kan du i samarbete med barnets föräldrar ge stöd åt barnet om du:

 • hjälper barnet att göra tillvaron så normal som möjligt.
 • stödjer det som fungerar i barnets liv så att det fortsätter att fungera. Det kan till exempel vara frågan om en fritidsaktivitet som har blivit betydelsefull och positiv för barnet. Gör vad du kan för att barnet ska kunna fortsätta med sin fritidsaktivitet.
 • hjälper barnet att gå i skolan.
 • underlättar för barnets föräldrar att vara delaktiga i barnets vardag.
 • är lyhörd och intresserad för barnets funderingar och frågar.
 • hjälper det barn som inte vet var föräldrarna finns att ta reda på detta.

Pojke 15 år

 

Upplevelser under flykten

En del av de barn som har en flyktingbakgrund har varit med om svåra upplevelser, både innan de flydde och  under själva flykten. Hur stor skada barnet har tagit beror bland annat på:

 • barnets ålder
 • om barnet/familjen har varit utsatt för våld eller hot om våld
 • barnets subjektiva upplevelse av våld eller hot om våld (känsla av utsatthet)
 • i vilken mån det har varit möjligt för föräldrarna att skydda sitt barn/barnets upplevelse av att vara skyddad av föräldrarna.

Pojke 15 år

 

Reaktioner på flykten

Upplevelser som har inneburit att barnet till exempel har känt sig hotat till livet, sett människor blivit torterade eller varit med om att närstående har försvunnit, kan även efter det att barnet lever i en tryggare tillvaro fortsätta att plåga barnet. Det kan visa sig genom:

 • trötthet
 • koncentrationssvårigheter
 • sömnsvårigheter, mardrömmar
 • dagdrömmeri
 • aptitlöshet eller för stort matintag
 • att barnet drar sig undan sociala kontakter.

Om man känner oro för sitt barns psykiska mående, kan man rådgöra med BVC, (Barnavårdscentralen) förskola och skola kring sin oro. Personalen på barnets förskola och skola kan ge värdefull information om hur barnet beter sig och verkar må i andra situationer än hemma.

På BUP( Barn- och ungdomspsykiatrin) kan barn och föräldrar få stöd och behandling som kan hjälpa barnet att bearbeta svåra upplevelser som kan hindra barnet i sin utveckling.